جواز استفاده زن از آلت مصنوعى
جواز استفاده زن از آلت مصنوعى

ابن قيّم جوزى مى گويد: اگر زنى شوهر نداشت و شهوت بر وى غلبه كرد بعضى از فقيهان ما گفته اند مى تواند از آلت مصنوعى استفاده نمايد.

اين فتوا را با فتواهاى فقهاى شيعه مقايسه كنيد كه فرموده اند استفاده از چنين وسايلى حرام و گناه است.

آيا اين است اسلام ناب ابن تيميّه ها و... 


متن عربي
 تعداد بازديد:5369 
بازگشت