جواز نگاه كردن به عورت زن
جواز نگاه كردن به عورت زن

نگاه كردن به عورت زن كه در آيينه و يا آب منعكس شده باشد با انگيزه شهوت و لذّت بردن مانعى ندارد.

 

متن عربي
 تعداد بازديد:5415 
بازگشت