عمر شراب مي خورد.
از نوشيدنيهاي حرام در شريعت اسلامي شراب است که انواع گوناگوني نيز دارد مانند آنچه که از انگور و يا خرما و غير آندو گرفته مي شود وسکر آور و مست کننده است . در قرآن کريم وکلام الهي از خبائث و پليديها و از دامهاي شيطان معرفي شده است. علاوه بر قرآن ازرسول خدا(ص) و ائمه بزرگواردين در مذمت آن سخن فروان نقل و ثبت شده است.

اکنون اعتراف نويسندگان و مدافعان سر سخت خلافت سقيفه اي را که در باره خليفه ديندار و متعصب مسلمان جناب عمر بن خطاب است ببينيد وبخوانيد که چه مي گويند.

1- در يکي از سفرها نبيذ (عصاره انگور و خرما که مسکر است) برايش آوردند آنرا نوشيد وگفت: از نبيذ طايف نمي توان گذشت.

2 - پس از مجروح شدن عمر بوسيله قاتلش پزشک از وي سؤال کرد: کدام نوشيدني را دوست داري؟ گفت: نبيذ، برايش آوردند و نوشيد.

3 - مردي مست را براي اجراي حد آوردند فرياد زد اي عمر من همان چيزي را خوردم که تو نوشيدي.

 


متن عربي
تصاوير ضميمه   
 تعداد بازديد:2541 
بازگشت